Kansas 55, Rutgers 14. South Florida 25, Illinois 19. Michigan 45, Southern Methodist 20. Minnesota 26, Miami (Ohio) 3....
9/17/2018